Rezistivite (DES) ve Mikrotremör Yöntemi

Rezistivite (DES)

Elektrik Özdirenç Yöntemi, yeryüzündeki belirli bir noktadan yer içerisine büyüklüğü bilinen bir akımı vermek ve kullanılan elektrot dizilimi vasıtasıyla yer içerisinde oluşan gerilim farkını saptamak şeklinde uygulanır. Sonuçta, arazide uzaklığın değişkeni olarak ölçülen özdirenç ayrılıklarının yarattığı derin görünür özdirenç (pa)eğrilerinden yararlanmak suretiyle yeraltındaki jeolojik yapı tanımlanır.
DES yer yüzeyi üzerindeki tek bir noktadan aşağıya doğru derinlikle özdirenç değişimini ortaya koyar ve ilgili derinliklerdeki jeolojik bilgiyle korelasyonu sağlar. Temel ilke akım elektrotları aralığını arttırmak suretiyle akımın sürekli bir şekilde daha derine nüfuz etmesini sağlamaktır.


Yer Altı Suyu Arama

Yer altı suyu araştırmalarında rezistivite yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemde akım elektrotları yardımıyla yere verilen elektrik akımının çeşitli elektrot dizilimlerine bağlı olarak potansiyel elektrotları arasındaki potansiyel farkı ölçülür. Akım elektrotları arası mesafeyi açtıkça yeraltındaki farklı tabakaların özdirençlerine bağlı olarak potansiyel farkı ölçülür. Elektrot dizilimlerine bağlı geometrik çarpana göre potansiyel farkı değişecektir. Ölçümler sonucunda yer altı kesiti çıkarılmakta, akifer özelliğe sahip tabakalar, su alınabilecek noktalar ve derinlikleri belirlenerek su sondajı yapılmaktadır.


Mikrotremör

Doğal ve yapay etkenlerden kaynaklanan genlikleri 0,1–1 mikron arasında ve periyotları 0.05 ve 2 sn aralığında değişen yer titreşimlerine mikrotremör adı verilmektedir. Bu titreşimler jeotermal aktiviteler, yeraltındaki sismik aktiviteler, atmosfer etkileri, yerkürenin belli bir eksende dönmesi, gelgit etkisi, rüzgâr ve kültürel gürültüler (trafik, endüstriyel aktiviteler vb. bazı insan kaynaklı etkiler) nedeniyle oluşmaktadır. Tüm bu sayılan etmenler yeryüzünde titreşim olarak alınabilmektedir.

Mikrotremör kısa periyotlu ve uzun periyotlu olmalarına göre ikiye ayrılırlar. Kısa periyotlu gürültülerin aynağı rüzgâr, trafik ve diğer endüstriyel aktiviteler, daha uzun periyotlu hareketlerin kaynağı ise alçak basınç ve okyanus etkileşimi, okyanusların oluşturduğu etkiler ve gelgit gibi etkenlerdir.


Rezistivite(DES) Çalışma Görüntüleri