İmar Planına Ve Çevre Düzeni Planına Esas Zemin Araştırmaları Ve Raporlama

İmar planlarına altlık oluşturacak ve imar uygulamalarına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları ve çevre düzeni planı etütlerinin hazırlanması işi, bölgede yapılacak detaylı ve sayıca fazla jeofizik ölçümler ve jeolojik sondajlar sonucunda yapılan değerlendirmeler ve analizlerin (sıvılaşma, oturma, şişme, taşıma gücü) derlenerek formatına uygun şekilde rapor haline getirilmesi, jeolojik-jeofizik haritaların, sondaj kesitlerinin, arazi kullanım öneri paftalarının etüt ölçeklerine uygun olarak hazırlanması ve isteğe göre bu raporların ilgili makamlara onaylatılması şeklinde yapılmaktadır.


Yapı Ve Alanların Deprem Riski Analizi

Zemin üzerine kurulmuş olan yapıya göre değişen sayıda, yapıyı taşıyıcı kolonlar ve kirişler üzerinden yapılan ölçümler ve bunlardan alınan beton örneklerini inceleme esasına dayanan bu çalışmada; Taşıyıcı kolon ve kirişlerin röntgeni çekilmekte, bu sayede beton içi demirlerin uzanımları, düşey donatı sayısı, pas payı tespiti yapılmakta, sonrasında karot alınacak noktalar belirlenerek karot alınmaktadır (İş bitiminde karot yerleri doldurulmakta).

Alınan karot örneğine laboratuar ortamında gerekli incelemeler yapılmaktadır. Binaya ait betonarme projesine uygunluk incelenerek, bilgisayar ortamında yapının modellenerek analiz raporu hazırlanmaktadır. Ayrıca üzerinde yerleşim olan yahut yerleşime açılması düşünülen bir bölgenin jeolojik-jeoteknik etüdünden sonra bölgedeki yapıların depremden ne şekilde ve ne boyutta etkilenebileceği konusunda analiz raporları hazırlanarak bölgelerin deprem riski belirlenmektedir.